توليد ديسك تبليغاتي از مرز نود هزار حلقه در روز گذشت.


 كارگاه توليد ديسكهاي تبليغاتي این شرکت به نقل از گزارش مدیر مربوطه، توليد ديسك تبليغاتي را حدود يكصد هزار نسخه در روز اعلام كرد.چاپ تك رنگ بهمراه تکثیر اطلاعات و بسته بندي 50 و 100 عددي از ديگر شرايط اين ركورد مي باشد.

© 2013 Aria Pargas Company. Design By : Nikan.ir